תקנון פעילות "חתימה על מגילת העצמאות"

  לרגל חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל עורך משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד"), באמצעות חברת טרגט א.מ.ן. בע"מ (להלן: "חברת הניהול הפעילות"), פעילות ל"חתימה על מגילת העצמאות" והפקת ספר (או פלטפורמה אחרת) שיכלול את חתימות תושבי ואזרחי ישראל כמייצג סימלי והיסטורי.

  בנדה הפקות בע"מ (להלן: "החברה") נבחרה ע"י חברת הניהול לערוך את הפעילות שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה (" הפעילות").

 1. פרשנות

  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
 2. תקופת הפעילות

  1. הפעילות תחל בתאריך 05.04.2018 בשעה 20:00 ותסתיים ביום 30.04.2018 בשעה 23:59 (להלן - "תקופת הפעילות" ).
  2. החברה לא תהיה אחראית לפעילות לאחר סיומה, לרבות במקרים בהם תיוותר הפניה לפעילות נשוא פעילות זה באמצעי המדיה השונים לאחר תקופת הפעילות. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
 3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בו

  1. כל המעוניינים להשתתף בפעילות ילחצו על ההפניה המקושרת Megila.70.gov.il המופיעה פרסומים שונים. ההפניה המקושרת מפנה את המשתתפים לעמוד ייעודי בו ניתן להשתתף בפעילות בכפוף לאמור בתקנון זה.
  2. יובהר, כי רישום לאתר הפייסבוק ורשתות חברתיות אחרות והשימוש בהן הינו באחריות המשתתף בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפים ברשתות אלה, בין אם בקשר עם הפעילות בין אם לאו.
  3. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  4. מטרת הפעילות הינה הפקת מאגר חתימות של תושבי ואזרחי ישראל, המעוניינים להשתתף באקט סמלי לחתימה על מגילת העצמאות, אשר לבסוף תודפס כספר ו/או על שלטי חוצות ו/או מיתוג ופרסום בכל פלטפורמה אחרת. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שזו מטרת הפעילות וכי תוצרי הפעילות, לרבות חתימת המשתתפים תפורסם ברבים.
 4. כללי

  1. החברה תהא רשאית לא לאפשר למשתתף ליטול חלק בפעילות, אם הפרטים שמסר הינם חסרים, או בלתי מדויקים ו/או אם השתתפותו הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או הוראות כל דין ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.
  2. החברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי תשתית ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד הפעילות, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את הפעילות, לשנות את תנאיה, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.
  3. מובהר בזאת כי מטרת הפעילות היא סמלית בלבד לצורך הפקת מייצג (בדמות ספר או אחר), ולא יהיו למשתתפים כל טענה, בכל מקרה שהוא, וכי ידוע למשתתפים כי החברה, חברת הניהול והמשרד, אינם מתחייבים כי הפעילות תושלם, וכי יתכנו שינויים ו/או ביטול הפעילות. עוד מובהר, כי השימוש באתר הפעילות הינו באחריות המשתמשים והחברה אינה אחראית או מתחייבת לחוויית הפעילות או לתוצר.
  4. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לשימוש בחתימה לצורך הפקת מיצג סמלי/מיתוגי/שיווקי של מגילת העצמאות יחד עם החתימות. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שהחברה, חברת הניהול והמשרד רשאים (ומתכוונים) לעשות שימוש בחתימה לצורך הפעילות ושיווקה.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למשתתף כי עלולות ליפול טעויות בפעילות והוא מצהיר כלפי החברה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה (או מי מטעמה) בכל הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצריה ו/או כל הכרוך בה. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם הפעילות.
  6. החברה אינה מתחייב לעשות שימוש בחתימת המשתתף. החברה מבצעת בקרת איכות ובדיקת נאותות לחתימות, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל חתימה מכל סיבה שהיא, בלא צורך בנימוק.
  7. הליך הבדיקה והבקרה עשוי להיערך מספר שעות, ולכן הפרסום ברשתות החברתיות וקליטת החתימה עשוי להתעכב לצורך בדיקתה.
  8. המשתתף מתחייב שלא לפרסם/לכתוב כל מידע פוגעני אשר עשוי לפגוע באדם ו/או בציבור ו/או בציבור מסוים, ומתחייב כי ה"חתימה" היא אכן חתימתו או שמו או שרבוט המייצג אותו, ואין בו משום פגיעה ברגשות אדם או ציבור כאמור.
  9. החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מידי מרגע פרסומו. השתתפות בפעילות, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
  11. כל. החברה תעשה שימוש בדוא"ל ו/או מספר הטלפון של המשתתף, כפי שנמסר על ידו, רק לצורך הפעילות עצמה. לא יישלח כל מידע שיווקי או אחר שלא במסגרת וכחלק מהפעילות עצמה.
  12. המשתתף מצהיר כי כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור לפעילות, שייכות לחברת הניהול או לצדדים שלישיים.